Spolupráce na pojektech ISŠ Cheb

ROP + ISŠ

Název projektu: ISŠ Cheb - Centrum dřevozpracujících oborů
Číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/78.01260
Webové stránky ROP: www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu
Realizátor projektu: Integrovaná střední škola Cheb
Stavebník: Nepro stavební a. s.
Technický dozor investora: Ing. Antonín Nováček
Projektant: Ing. Jaroslav Radovnický

Cílem projektu je rekonstrukce objektu Houslařské školy a její přebudování na Centrum dřevozpracujících oborů, které jsou vyučovány na Integrované střední škole Cheb, a to oborů Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů se zaměřením na výrobu strunných drnkacích a smyčcových nástrojů a oboru Truhlář. Stávající houslařská škola bude kompletně stavebně upravena, nově zajištěny vnitřní instalace, objekt zateplen, vyměněny všechny otvorové výplně a provedena nová střecha objektu. Přidružená budova garáží bude rozebrána a na jejím místě postaven nový jednopodlažní nepodsklepený objekt truhlárny pro praktické vyučování. Budova školy bude nově vybavena školním zařízením a nové dílny připraveny pro umístění moderní technologie pro dřevozpracující obory, které škola pořídila mimo předkládaný projekt.

Specifickými cíli projektu jsou:
 • odstranění roztříštěnosti teoretické a praktické výuky žáků a odstranění docházky mezi odloučenými pracovišti
 • vytvoření podmínek pro vyšší zájem o technické obory na středních škole
 • harmonizace standardizovaných postupů péče mezi školou a prací
 • zvýšení kvality a bezpečnosti školního prostředí
 • zachování exkluzivity oboru uměleckořemeslné stavby hudebních nástrojů
Průběh realizace projektu:
 • I. etapa:
  • bourací práce
  • rozvody instalací
  • rekonstrukce střechy
 • II. etapa:
  • Stropní konstrukce
  • Svislé konstrukce
  • Úpravy povrchů
  • Výplně otvorů
  • Střecha
  • Tesařské a truhlářské konstrukce
  • Elektroinstalace
  • VZT
  • Dodávka nábytku na míru
  • a další

Dne 25. 9. 2015 byl Městským úřadem Cheb, odbor stavební a životní prostředí udělen kolaudační souhlas užíváním stavby Centra dřevozpracujících oborů ISŠ Cheb, které bude od podzimu znovu sloužit k výuce oboru Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů – houslař a kytarář a zároveň dojde ke kompletnímu přesunutí odborných teoretických předmětů oboru truhlář a bude v tomto objektu probíhat výuka odborné praxe.

Objekt prošel kompletní citlivou rekonstrukcí jejíž cílem bylo zachovat historizující ráz objektu, ale zároveň umožnit moderní výuku výše uvedených oborů. Součástí díla byla také dodávka nového nábytku.

Přejeme si aby nové prostředí bylo příjemné jak našim žákům, tak jejich kantorům a aby i díky němu od nás odcházeli naši absolventi spokojeni.

V měsíci září 2015 byly úspěšně zakončeno vybavování školních dílen, laboratoří a odborných učeben moderní technickou a během podzimu 2015 bude přesunuta veškerá výuka do těchto prostor.


Název projektu: Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku
Číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/68.01143

Hlavním cílem projektu (CZ.1.09/1.3.00/68.01143) je vytvoření adekvátních podmínek pro moderní výuku žáků, odpovídající evropskému standardu, získání moderního a kvalitního vzdělávací centra pro studenty a osoby určené k rekvalifikaci, a to všech věkových skupin, primárně ve spádové oblasti okresu Cheb. Cíl projektu spočívá v praktickém využití moderních strojů a techniky v učebnách a dílnách ISŠ Cheb, odbornější a důslednější připravenost studentů pro nácvik ve svých oborech, efektivnější využití výukových prostor specializovaných učeben, zavedení možnosti opakovaného individuálního procvičování studentů, zdokonalení podmínek pro ověřování znalostí a dovedností studentů v učebnách i v praxi, vytvoření podmínek pro nárůst studentů technických oborů, harmonizace standardizovaných postupů péče mezi školou a praxí, pružnější a efektivnější zapojení studentů do vzdělávacího procesu s následným pozitivním uplatněním na trhu práce.

Základním posláním projektu je tedy vytvoření atraktivního a moderního vzdělávacího centra, které by se nejen kvalitou výuky, ale i kvalitou studijního prostředí rovnalo požadavkům zahraničních škol a nabízelo obyvatelům chebského okresu možnost kvalitního vzdělání.

Realizované aktivity projektu:
 • léto 2014
 • podzim 2014
  • stavební technika (bourací kladiva, pila na Ytong, inspekční kamery na potrubí, průmyslový vysavač, čistička odpadních potrubí, zařízení na provádění zkoušek těsnosti, zmrazovací systém na údržbu a instalaci sanity a topení, kompaktní závitořez)
  • dílenské vybavení (ponky, svářecí boxy, kovářské výhně)
 • jaro 2015
  • vybavení metalurgické laboratoře
  • vybavení autoservisu (tester elektronických systémů, hydraulické zvedáky, regloskop, geometrie, zouvačka a vyvažovačka kol, stroj na obrábění brzdových kotoučů)
  • počítačová učebna pro výuku technických oborů (30 ks PC, zobrazovací technika, ploter A0)
  • elektrotechnické laboratoře (modulární výukový systém pro výuku elektroniky a elektrických měření; elektrotechnická laboratoř se 3. sekcemi - elektrické systémy, domácí a průmyslové instalace, elektrická měření a stroje, elektrická ochrana a a bezpečnost)
  • elektrotechnické dílny
  • vybavení gastroúseku (konvektomaty, plynové sporáky, lednice a chladící stoly, cukrářské a pekařské pece, kávovary, kuchyňské roboty atd.)
  • strojírenský úsek (soustruhy, frézky, vrtačky, klempířské stroje, CNC stroje atd.)
  • truhlárna

Součástí dodávky vybavení je vždy zaškolení pedagogických pracovníků a školy a pokud je to možné tak i žáků školy ze strany dodavatelů vybavení.

Většina vybavení je již aktivně využívána v vzdělávacím procesu a žáci mají možnost využívat při výuce takové vybavení se kterým se setkají v moderních provozech po nástupu do zaměstnání.

V měsíci září 2015 byly úspěšně zakončeno vybavování školních dílen, laboratoří a odborných učeben moderní technickou a během podzimu 2015 bude přesunuta veškerá výuka do těchto prostor.